Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

Διακήρυξη ΠΑΣΚ Χημικών-Συνεργαζόμενοι

«Αντιλήψεις, Στρατηγικοί στόχοι και Επιδιώξεις για την τετραετία 2009 -2013»
1. Εισαγωγή
Πέρασαν 35 χρόνια από την ίδρυση και τη δημοσιοποίηση των ιδεολογικοπολιτικών αρχών, των επιστημονικών και κοινωνικών στόχων και επιδιώξεων της ΠΑΣΚ – Χημικών.
Χωρίς καμία αμφιβολία, στα χρόνια που πέρασαν η παράταξή μας πρωτοστάτησε στην προώθηση των συλλογικών συμφερόντων του κλάδου των επιστημόνων χημικών στη χώρα μας και συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση του ρόλου και της εμβέλειας των θεσμικών τους φορέων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
Η δημιουργική αυτή συμβολή μας στα κοινά των χημικών μας κάνει υπερήφανους, αλλά ταυτόχρονα μας κάνει να νοιώθουμε και αυξημένο το βάρος των ευθυνών μας για το σήμερα και κυρίως το αύριο του κλάδου μας.
Αν και οι βασικοί στόχοι και οι αρχές που επέβαλαν την ίδρυση της ΠΑΣΚ – Χημικών παραμένουν σταθεροί στο πέρασμα του χρόνου και άρρηκτα συνδεδεμένοι με τη γενέθλια διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, η σημερινή πολιτική, οικονομική και κοινωνική συγκυρία, επιβάλλει την επικαιροποίηση ορισμένων όρων και διατυπώσεων που σχετίζονται με τη φυσιογνωμία της παράταξής μας και κυρίως τον επαναπροσδιορισμό των στρατηγικών στόχων και επιδιώξεών της.
Επιβάλλει ακόμη τη δημόσια επαναδιακήρυξη του σύγχρονου οράματος της παράταξής μας για το μέλλον των χημικών και των μαζικών τους φορέων που συμπυκνώνεται και εστιάζεται στην ηγετική παρουσία και δράση της ΠΑΣΚ – Χημικών με αντικειμενικό σκοπό την αναβάθμιση του επιστημονικού και κοινωνικού κύρους της ΕΕΧ και των άλλων κλαδικών συλλόγων και τη βελτίωση της θέσης των χημικών μέσα στην ελληνική κοινωνία στα χρόνια που έρχονται.
2. Το σημερινό περιβάλλον
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο οικονομικό, τεχνολογικό και κοινωνικό περιβάλλον, τα κύρια στοιχεία του οποίου είναι η έντονη παγκοσμιοποίηση, η επικράτηση της οικονομίας της αγοράς, η ένταση του ανταγωνισμού, η όξυνση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων και η ισχυροποίηση κάποιων νέας μορφής υπερεθνικών κέντρων εξουσίας κυρίως στο τομέα των υπηρεσιών όπως π.χ. είναι τα ΜΜΕ, οι παγκόσμιοι επιχειρηματικοί κολοσσοί στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι γίγαντες του τραπεζικού και χρηματιστηριακού κεφαλαίου με παγκόσμια πλέον παρουσία και δραστηριότητα και τα διεθνή επενδυτικά και άλλα funds, που λόγω συγκέντρωσης, ελέγχου και αυξημένης δυνατότητας εκμετάλλευσης του πλούτου και κυρίως της σύγχρονης τεχνολογίας και πληροφορίας, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό της εξελίξεις διεθνώς και επιφέρουν ριζικές αλλαγές στη δομή της παγκόσμιας οικονομίας.
Η νέα αυτή μεταβιομηχανική πραγματικότητα δημιουργεί μεν νέες δυνατότητες σε άτομα, κοινωνικά στρώματα και λαούς ολόκληρους, ιδιαίτερα αν είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στη γνώση, την επιστήμη και την τεχνολογία, κρύβει όμως ταυτόχρονα και ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους και παγίδες που μπορούν να οδηγήσουν σε υποβάθμισή τους ή ακόμη και σε πλήρη περιθωριοποίησή τους από τις εξελίξεις, αν δεν υπάρξει έγκαιρα κατάλληλη προετοιμασία και προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα.
Μια άλλη όψη αυτής της νέας πραγματικότητας είναι η συνεχής διεύρυνση της απόστασης ανάμεσα στους πολίτες και στα κέντρα λήψης αποφάσεων και η γενίκευση της αίσθησης των πολιτών ότι αδυνατούν να παρέμβουν και να επηρεάσουν τις εξελίξεις μέσω των αντιπροσωπευτικών τους θεσμών, που έχει ως αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται η διάθεση για συμμετοχή τους στα κοινωνικά (και πολιτικά) κινήματα και να εξανεμίζεται η πίστη τους για την αναγκαιότητα της συλλογικής δράσης.
Όμως, η επιλογή της μοναχικής πορείας και της εξατομικευμένης προσπάθειας όχι μόνο δεν επιλύει τα σύγχρονα συλλογικά και ατομικά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, αλλά αντίθετα οδηγεί τελικά σε παθητική αδράνεια και αλλοτρίωση των πολιτών. Και τούτο γιατί η πολυπλοκότητα, η ένταση και η φύση των διαρκώς πολλαπλασιαζόμενων σύγχρονων προβλημάτων είναι τέτοια που απαιτεί σήμερα, περισσότερο από ποτέ, το συνεχή διάλογο, την ενεργή συμμετοχή, τη συλλογική λήψη αποφάσεων και τη συντονισμένη δράση των πολιτών σε όλα τα επίπεδα των κοινωνικοπολιτικών εκφράσεών τους.
Όλα τα παραπάνω ισχύουν, όπως είναι φυσικό στο ακέραιο και για τα κοινωνικά στρώματα των επιστημόνων. Αποτελεί ανησυχητική διαπίστωση ότι τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί αισθητά η συμμετοχή των επιστημόνων στη ζωή και τη δράση των επιστημονικών συλλόγων, ενώσεων και επιμελητηρίων. Κατ΄ επέκταση δεν θα πρέπει να προξενεί έκπληξη το γεγονός ότι έχει μειωθεί και το ίδιο το κύρος και η δυνατότητα παρέμβασης των φορέων αυτών στο επιστημονικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό γίγνεσθαι.
Εκείνο όμως που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι οι παραπάνω θλιβερές διαπιστώσεις συνιστούν ταυτόχρονα και μια αξιοπερίεργη αντίφαση και παραδοξότητα, αφού μια σειρά από τα σύγχρονα προβλήματα όπως αυτά της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και προστασίας, της οικονομικής ανάπτυξης, της υποβάθμισης της ποιότητα ζωής, του βιοτικού επιπέδου και του περιβάλλοντος κ.λ.π. απαιτούν ακριβώς το αντίθετο:
Οι επιστημονικοί φορείς και οι επιστήμονες γενικά θα έπρεπε να πρωτοστατούν με τεκμηριωμένες επιστημονικά θέσεις, απόψεις και προτάσεις για την επιτυχή αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.
Είναι λοιπόν φανερό ότι τα μαζικά κινήματα των επιστημόνων βρίσκονται σε κρίση και όλα δείχνουν ότι η κρίση αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με το παραδοσιακό μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας των επιστημονικών φορέων, που είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό ξεπερασμένο.
Για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και επιπρόσθετα για λόγους που συνδέονται με την αναγκαιότητα αντιμετώπισης των ιδιαίτερα αρνητικών επιπτώσεων που προξενεί η σημερινή αδιέξοδη και αντεργατική/αντιλαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης της Ν.Δ., η ΠΑΣΚ – Χημικών δημοσιοποιεί σήμερα τις θέσεις της για έναν στρατηγικό επαναπροσανατολισμό των στόχων και των επιδιώξεων των χημικών και των μαζικών τους φορέων.

3. Οι στρατηγικοί μας στόχοι και επιδιώξεις

3.1 Στόχευση 1η : Η οικοδόμηση θετικής εικόνας για τον κλάδο των Χημικών, μέσα από τη συστηματική προβολή προς την κοινή γνώμη των δυνατοτήτων της χημείας και της χημικής τεχνολογίας.
Ο κλάδος των χημικών διαδραμάτισε ιστορικά πρωταγωνιστικό ρόλο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι σήμερα, χιλιάδες χημικοί στελέχωσαν και έβαλαν τη δική τους, μικρότερη ή μεγαλύτερη, σφραγίδα σε όλους σχεδόν του κλάδους της βιομηχανίας αλλά και σε δεκάδες ελεγκτικές και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όπως το Γενικό Χημείο του Κράτους, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, τα ερευνητικά ιδρύματα, τα νοσοκομεία, την εκπαίδευση, τα ιδιωτικά χημικά εργαστήρια κ.λ.π.
Για πολλές δεκαετίες η επιστήμη της χημείας ασκούσε μια ιδιαίτερη γοητεία και οι χημικοί έχαιραν μεγάλης εκτίμησης στην ελληνική κοινωνία.
Αυτό δεν ήταν τυχαίο αφού, για να αναφερθούμε σε ένα – δύο μόνον παραδείγματα, η χημεία και οι χημικοί ήταν αυτοί που συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη δεκάδων βιομηχανικών κλάδων και στη παραγωγή εκατοντάδων αγαθών, καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που έκαναν θεαματικά πιο εύκολη και πιο ποιοτική την καθημερινή ζωή των πολιτών.
Η χημεία και οι χημικοί ήταν επίσης αυτοί που ερεύνησαν και ανέπτυξαν εκατοντάδες φάρμακα για την αντιμετώπιση λιγότερο ή περισσότερο επικίνδυνων για τον άνθρωπο ασθενειών και παθήσεων.
Όμως, όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα, υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος.
Η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος έχει και αρνητικές επιπτώσεις ή / και ανεπιθύμητες παρενέργειες, ιδιαίτερα αν δεν ληφθεί κατάλληλη πρόνοια για την ελαχιστοποίηση ή και την ολοσχερή πρόληψή τους.
Έτσι, η ανεξέλεγκτη βιομηχανική δραστηριότητα μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία, κατάσταση η οποία δυστυχώς αμαυρώνει την εικόνα της χημείας και των χημικών, άσχετα από τους πραγματικούς υπεύθυνους.
Ακόμη χειρότερα, τις τελευταίες δεκαετίες δυστυχώς πληθαίνουν οι περιπτώσεις κακόβουλης χρήσης των επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων της χημείας για σκοπούς που στρέφονται ακόμη και ενάντια στην ίδια την ανθρωπότητα, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με την παραγωγή χημικών όπλων ή συνηθέστερα με την παραγωγή ναρκωτικών ουσιών και με τη χρήση χημικών ουσιών για τη νόθευση φυσικών προϊόντων, για καθαρά κερδοσκοπικούς σκοπούς.
Επειδή ακριβώς υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, πιστεύουμε ότι έχει στρατηγική σημασία για τον κλάδο μας η ανάληψη προσεκτικά σχεδιασμένων πρωτοβουλιών στα πλαίσια της ΕΕΧ και των άλλων κλαδικών συλλόγων των χημικών, που θα στοχεύουν στη συστηματική προβολή προς την κοινή γνώμη των πολλών και σε πολλές περιπτώσεις ευεργετικών δυνατοτήτων της χημείας και της χημικής τεχνολογίας.
Βεβαίως, η ανάληψη τέτοιου είδους πρωτοβουλιών από την ΕΕΧ, δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την υποχρέωση όλων ανεξαίρετα των χημικών να ασκούν το επαγγελματικό και επιστημονικό τους έργο κατά τρόπο ώστε να τίθεται πραγματικά η χημεία και η χημική τεχνολογία στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου.
Εξίσου σημαντικό πιστεύουμε ότι είναι και η ύπαρξη ισχυρών αντανακλαστικών για να αποκρούονται αποτελεσματικά οι στρεβλές εντυπώσεις που πολλές φορές σκόπιμα ή μη δημιουργούν τα ΜΜΕ για τη χημεία και τους χημικούς, με αφορμή περιστατικά ανεύθυνης ή / και σκόπιμης χρήσης της χημείας για κερδοσκοπικούς και άλλους κακόβουλους σκοπούς.
Η στρατηγική αυτή θεωρούμε ότι μπορεί να οδηγήσει στη σταδιακή οικοδόμηση μιας πιο θετικής και πιο ελκυστικής εικόνας για τον κλάδο των χημικών και τους μαζικούς τους φορείς, που είναι ίσως η πιο κρίσιμη προϋπόθεση για την επίτευξη όλων των άλλων στρατηγικών τους επιδιώξεων.
3.2 Στόχευση 2η : Η αναβάθμιση του κύρους, της αξιοπιστίας και της ικανότητας παρεμβάσεων της ΕΕΧ και των κλαδικών συλλόγων των Χημικών.
Το κύρος και η αξιοπιστία της ΕΕΧ και των άλλων κλαδικών συλλόγων πιστεύουμε ότι είναι ευθέως ανάλογο με τη δυνατότητά τους να εξασφαλίσουν εκ νέου συνθήκες που θα ευνοούν την ενεργή συμμετοχή των χημικών αφ΄ ενός και αφ΄ ετέρου να δημιουργήσουν συνθήκες για μια πιο αποτελεσματική λειτουργία που θα επιτρέπει την ανάληψη σημαντικών επιστημονικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών/ παρεμβάσεων, αλλά και τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων θέσεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση των συγχρόνων κοινωνικών, επιστημονικών, τεχνολογικών και αναπτυξιακών προβλημάτων για τα οποία οι χημικοί μπορούν και πρέπει να έχουν λόγο.
Για τη δημιουργία αυτών των συνθηκών και προϋποθέσεων πρέπει να εξετασθούν, να επιλεγούν και να προωθηθούν όλες οι αναγκαίες αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΕΧ και των άλλων συλλόγων, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες που δίνουν σήμερα οι νέες τεχνολογίες και οι σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης.
Για παράδειγμα το διαδίκτυο αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό μέσο που μπορεί να υποβοηθήσει (χωρίς όμως και να υποκαταστήσει) την επικοινωνία και την συμμετοχή των χημικών στα κοινά, καθώς και τη συστηματική ανάλυση, επεξεργασία και αντιμετώπιση προβλημάτων.
Η διερεύνηση ειδικών θεμάτων και προβλημάτων και πολύ περισσότερο η διαμόρφωση τεκμηριωμένων απόψεων και προτάσεων, δεν μπορεί να αποτελεί ευθύνη μόνον των διοικήσεων ή έστω μιας μικρής μόνον μερίδας χημικών που εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Απαιτεί μια άλλου είδους αντίληψη για την οργάνωση και λειτουργία των μαζικών φορέων, που θα αξιοποιεί πιο αποτελεσματικά τις υπάρχουσες επιστημονικές επιτροπές και τμήματα σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, την ολοκλήρωση της οργάνωσης της ΕΕΧ και των κλαδικών της συλλόγων καθώς και θαρραλέα αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Απαιτεί με άλλα λόγια τη δημιουργία μια δέσμης προϋποθέσεων και κινήτρων που θα αποσκοπούν στην ενίσχυση στο μέγιστο βαθμό των δημοκρατικών διαδικασιών, του δημιουργικού διαλόγου και της συμμετοχής των χημικών.
Όσο πιο σοβαρή, συστηματική και αξιόπιστη είναι η λειτουργία και οι δραστηριότητες στο εσωτερικό των μαζικών φορέων των χημικών και όσο πιο αποτελεσματικές και υπεύθυνες είναι οι παρεμβάσεις και οι προτάσεις τους, τόσο θα αυξάνει το κύρος τους και θα γίνεται πιο ελκυστική η εικόνα τους προς τα μέλη τους και προς ολόκληρη την κοινωνία και τόσο θα ενισχύεται η συμμετοχή των χημικών.
Προς αυτή τη κατεύθυνση, ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάληψη πρωτοβουλιών από την ΕΕΧ για την προώθηση του κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου για θέματα ανάπτυξης, ποιότητας ζωής, προστασίας του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, μέσα από καλά σχεδιασμένες και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, που θα αναδεικνύουν την ουσία των θεμάτων αλλά και τον αξιόπιστο λόγο των χημικών.
Επίσης ιδιαίτερη σημασία έχει η εξεύρεση τρόπων και κινήτρων που θα προσελκύουν στη ζωή και τις δραστηριότητες της ΕΕΧ συναδέλφους με ξεχωριστή παρουσία στις επιστημονικές, επαγγελματικές και κοινωνικές δραστηριότητες.
Η συμμετοχή τέτοιων συναδέλφων όχι μόνον αναβαθμίζει το κύρος της ΕΕΧ, αλλά δημιουργεί και προϋποθέσεις οικοδόμησης μιας ισχυρής συμπαράταξης των χημικών, που διευκολύνει τη βελτίωση των σχέσεών τους με την πολιτική ηγεσία, τη δημόσια διοίκηση, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά ιδρύματα, τη βιομηχανία, τις ενώσεις άλλων επιστημόνων στη χώρα μας, τις ενώσεις χημικών άλλων χωρών, τους διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς κ.λ.π. και που αναμφίβολα μπορεί να αποβεί μακροπρόθεσμα σε όφελος των γενικότερων συμφερόντων του κλάδου.
Τέλος ιδιαίτερα σημαντική για το κύρος της ΕΕΧ και των άλλων κλαδικών συλλόγων είναι και η διασφάλιση μιας ικανοποιητικής οικονομικής ευρωστίας γιατί διευκολύνει την απρόσκοπτη ανάπτυξη των διαφόρων δραστηριοτήτων και παρεμβάσεών τους. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να επιδιώκεται μόνιμα η αξιοποίηση αλλά και η διεύρυνση όλων των πιθανών πόρων και των εσόδων της.
3.3 Στόχευση 3η : Ο εκσυγχρονισμός της χημικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, με παράλληλη ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της χημείας.
Όπως επισημάνθηκε και προηγούμενα ο ρόλος και γενικά το μέλλον ενός επιστημονικού κλάδου είναι άμεσα συνυφασμένα με το ειδικό βάρος που έχουν τα μέλη του στις επιστημονικές, παραγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες και επομένως συνδέονται άμεσα με το εύρος, την ποιότητα, την ένταση και τη χρησιμότητα των γνώσεων και γενικά των εφοδίων που αποκτώνται μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται ούτως ή άλλως από συνθετότητα και ταχύτατες τεχνολογικές αλλαγές που πυροδοτεί ο έντονος ανταγωνισμός, η παγκοσμιοποίηση και οι αυξημένες απαιτήσεις της εποχής μας.
Κατά συνέπεια, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, υπάρχει αυξημένη ανάγκη για κατάλληλες προσαρμογές και συνεχή εκσυγχρονισμό της ποιότητας και του περιεχομένου της χημικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα στα Πανεπιστήμια, ώστε οι πτυχιούχοι χημικοί να είναι σε θέση να αντεπεξέρχονται στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις που υπάρχουν.
Η προσαρμογή και ο εκσυγχρονισμός της χημικής εκπαίδευσης αποτελεί βέβαια υποχρέωση της πολιτείας και των ίδιων των εκπαιδευτικών φορέων, κατά την άποψή μας όμως θα πρέπει να αποτελεί και μόνιμη απαίτηση των μαζικών φορέων των χημικών, ακριβώς γιατί οδηγεί μακροπρόθεσμα σε ενίσχυση του ρόλου τους.
Για τον ίδιο λόγο οι μαζικοί φορείς των χημικών, πέραν της αναβάθμισης της ποιότητας και τη διεύρυνση του περιεχομένου των προπτυχιακών σπουδών, θα πρέπει να διεκδικούν και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των χημικών, αλλά και για την οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών, που διευρύνουν το φάσμα των απαραίτητων γνώσεων και της εξειδίκευσής τους.
Στην ίδια κατεύθυνση πρέπει να εντάσσεται και η μόνιμη απαίτηση για ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της χημείας που αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο τόσο για την αποτελεσματική ένταξη της χώρας στο παγκόσμιο επιστημονικό και τεχνολογικό γίγνεσθαι, όσο και για την ύπαρξη δυνατοτήτων και ευκαιριών στη χώρα μας που θα επιτρέπουν στους επιστήμονες χημικούς να διαδραματίσουν έναν πρωταγωνιστικό και ωφέλιμο για την κοινωνία και την ανάπτυξη ρόλο.
3.4 Στόχευση 4η: Η προώθηση των κλαδικών συμφερόντων των χημικών στα πλαίσια μια γενικότερης επιδίωξης για βελτίωση της θέσης τους μέσα στην κοινωνία.
Οι μεταβολές και οι ανακατατάξεις που δημιουργεί το σημερινό κοινωνικό, τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον επηρεάζουν όπως είναι φυσικό και τον κλάδο των χημικών, που πέραν των παραδοσιακών, έχει σήμερα να αντιμετωπίσει και μια σειρά νέων θεμάτων και προβλημάτων, που σχετίζονται με τη θέση και το ρόλο τους στην παραγωγική διαδικασία.
Είναι γεγονός ότι η μαζική παραγωγή πτυχιούχων χημικών μαζί με την εμφάνιση συναφών ειδικοτήτων κυρίως από τα ΤΕΙ τις τελευταίες δεκαετίες, σε συνδυασμό και με τα προβλήματα και τις ανακατατάξεις που επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες αλλά και με τις μειωμένες αναπτυξιακές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, δημιουργούν εντονότατους περιορισμούς και πιέσεις στην απασχόληση των χημικών.
Τις πιέσεις αυτές εντείνουν σε μεγάλο βαθμό και οι πάσης φύσεως συντεχνιακές αντιλήψεις και διεκδικήσεις άλλων επιστημονικών κλάδων.
Εμείς πιστεύουμε ότι οι στενά συντεχνιακές διεκδικήσεις και περιχαρακώσεις, αλλά και ο άκρατος ανταγωνισμός μεταξύ συναφών επιστημονικών κλάδων, είναι μακροπρόθεσμα αδιέξοδες και καταστροφικές για όλους.
Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι το σημερινό μεταβιομηχανικό περιβάλλον και η παγκοσμιοποίηση επιφέρουν ριζικές μεταβολές στη παραγωγική διαδικασία και στον καταμερισμό εργασίας, που ανατρέπουν το παραδοσιακό αναπτυξιακό μοντέλο και σηματοδοτούν μια γενικότερη στροφή προς τις υπηρεσίες.
Η νέα αυτή πραγματικότητα επηρεάζει όπως είναι φυσικό όλους τους επιστημονικούς κλάδους, επιφέρει ανακατατάξεις ρόλων και εισάγει νέα και σύνθετα προβλήματα για κάθε κλάδο.
Τα σύγχρονα αυτά προβλήματα απαιτούν διεπιστημονικές προσεγγίσεις και διακλαδικές συνεργασίες και επομένως μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να εντάσσουν και οι χημικοί τις γενικότερες κλαδικές τους διεκδικήσεις.
Παρόλα αυτά, δεν παύει να υπάρχουν ειδικά θέματα που επηρεάζουν λιγότερο ή περισσότερο τα συμφέροντα του κλάδου των χημικών.
Τα θέματα αυτά οφείλουν οι χημικοί να τα εντοπίσουν, να τα επεξεργασθούν και συστηματικά να αναζητήσουν τρόπους για την προώθησή τους.
Τέτοιου είδους θέματα έχουν να κάνουν με την απασχόλησή τους, τις αμοιβές τους, την ασφάλισή τους, τη θέση τους μέσα στην παραγωγική διαδικασία , τις συνθήκες εργασίας τους, την πρόσβασή τους στη γνώση και τις νέες τεχνολογίες, την επαγγελματική τους εξέλιξη και γενικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των χημικών ως εργαζόμενων και ως επιστημόνων.
Ας πάρουμε για παράδειγμα το Γενικό Χημείο του Κράτους, έναν χώρο που παραδοσιακά απασχολούνται οι χημικοί. Η αναβάθμιση του ρόλου αυτής της δημόσιας υπηρεσίας στον έλεγχο καταναλωτικών προϊόντων και γενικά στην προστασία της ποιότητας ζωής των πολιτών, του περιβάλλοντος και γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος, έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κλάδο μας, αφού (υπό προϋποθέσεις μπορεί να) συνεπάγεται και την ενίσχυση του ρόλου και της θέσης των χημικών.
Είναι λοιπόν φανερό ότι οι χημικοί θα πρέπει να αγωνισθούν και να διεκδικήσουν την ικανοποιητική αντιμετώπιση και προώθηση των ειδικότερων κλαδικών αιτημάτων και συμφερόντων τους, γιατί έτσι μπορεί να βελτιωθεί καθοριστικά το βιοτικό τους επίπεδο και να αναβαθμισθεί ο ρόλος και η θέση τους μέσα στην ελληνική κοινωνία.
3.5 Στόχευση 5η: Ηγετική παρουσία και δράση της ΠΑΣΚ - Χημικών στους μαζικούς χώρους.
Μετά από 35 χρόνια ζωής, προσφοράς και δημιουργικής δράσης στους μαζικούς χώρους των χημικών, αντιλαμβανόμενοι πλήρως τις νέες συνθήκες του σημερινού περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται οι χημικοί, κρίνουμε σκόπιμο να διατυπώσουμε και πάλι τις αρχές και τα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη σύγχρονη φυσιογνωμία και ταυτότητα της ΠΑΣΚ – Χημικών και να επικαιροποιήσουμε τους στρατηγικούς της στόχους και επιδιώξεις.
Όλα αυτά τα χρόνια μας έκαναν πιο ώριμους, πιο πλούσιους σε εμπειρίες, απαλλαγμένους από σύνδρομα, στείρες ιδεοληψίες και αγκυλώσεις, έτοιμους σήμερα για ένα νέο ξεκίνημα και αποφασισμένους να ανασυγκροτήσουμε πιο δυναμικά, πιο συλλογικά και πιο αποτελεσματικά την παράταξή μας.
Διακηρύσσουμε λοιπόν ότι:
 Είμαστε μια ανοικτή, δημοκρατική, συνδικαλιστική παράταξη, οργανωτικά αυτόνομη που εμφορείται από σοσιαλιστικές αρχές και ιδεώδη και αγωνίζεται για τη συνεχή αναβάθμιση της κοινωνικής θέσης και του ρόλου των χημικών καθώς και για τη συνεχή ενίσχυση του επιστημονικού και κοινωνικού κύρους των μαζικών τους φορέων.
 Πιστεύουμε βαθιά στη συμμετοχική δημοκρατία και για το λόγο αυτό επιδιώκουμε με κάθε τρόπο την ενεργή συμμετοχή των χημικών στην παράταξή μας και κυρίως στη ζωή και τις δραστηριότητες της ΕΕΧ και των άλλων κλαδικών συλλόγων των χημικών.
 Φιλοδοξούμε και εργαζόμαστε για να εκφράσουμε όλους τους χημικούς, γιατί τα ιδεολογικοπολιτικά μας ιδεώδη και οι στρατηγικές συνδικαλιστικές μας στοχεύσεις, είναι απολύτως εναρμονισμένες και συμβατές με τις αγωνίες, τις επιστημονικές και κοινωνικές αναζητήσεις, τις διεκδικήσεις και τις επιδιώξεις των ελλήνων χημικών.
 Επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την παρουσία και δράση της παράταξής μας στους μαζικούς χώρους των Χημικών, να συμβάλλουμε με πολιτικές, θέσεις και προτάσεις στην αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν τους χημικούς και την κοινωνία μας. Επιδιώκουμε ακόμα να συμφωνήσουμε με άλλες προοδευτικές δυνάμεις και παρατάξεις αποτελεσματικές μεθόδους παρέμβασης, που θα στοχεύουν σταθερά στην αναβάθμιση της θέσης και της συμβολής των χημικών στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας μας, στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού κράτους και της δημόσιας διοίκησης, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και των περιβαλλοντικών συνθηκών, στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και γενικά στην προστασία και την εξυπηρέτηση του δημοσίου και του κοινωνικού συμφέροντος.
 Επιδιώκουμε ακόμη μέσα από τις παρεμβάσεις και δράσεις μας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να αποκαλύψουμε και να συμβάλουμε στην αποδόμηση των πολιτικών που εδράζονται στο πολιτικό και οικονομικό μοντέλο του νεοφιλελευθερισμού, τη θεοποίηση της αγοράς και παγκοσμιοποίησης.
Στη δική μας αντίληψη η αγορά και η παγκοσμιοποίηση πρέπει να λειτουργούν υπέρ του ανθρώπου και της κοινωνίας και να ελέγχονται μέσα από θεσμοθετημένους εθνικούς και παγκόσμιους θεσμούς.
 Η ΠΑΣΚ – Χημικών είναι η συνδικαλιστική παράταξη των ελλήνων χημικών που προσδιορίζεται και εντάσσεται στον ευρύτερο προοδευτικό, δημοκρατικό και σοσιαλιστικό κίνημα των ελλήνων επιστημόνων στη χώρα μας.
 Εκφράζει στα πλαίσια των διακηρυγμένων αρχών και στόχων της όλους τους επιστήμονες χημικούς, ανεξάρτητα από τον τομέα εργασίας και το αντικείμενο δραστηριότητάς τους και επιδιώκει τη συγκρότηση ευρύτερων συμμαχιών με άλλες προοδευτικές δυνάμεις στο χώρο των χημικών αλλά και γενικότερα με δυνάμεις του πνεύματος, του πολιτισμού, της επιστήμης, της οικολογίας και της εργασίας, που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια του ευρύτερου συνδικαλιστικού και κοινωνικού κινήματος, για την επίτευξη κοινών στόχων και επιδιώξεων.
 Η ΠΑΣΚ – Χημικών πιστεύει σε ένα μαζικό, ταξικό, διεκδικητικό, πολιτικοποιημένο αλλά και αυτόνομο μαζικό κίνημα στο χώρο των χημικών, μακριά από κομματικές εξαρτήσεις.
Για το λόγο αυτό δεν συγχέει τη συνδικαλιστική δράση και συμμετοχή με την κομματική ιδιότητα. Έτσι, ενώ οι επιστήμονες χημικοί μέλη του ΠΑΣΟΚ οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στην ΠΑΣΚ – Χημικών, δεν υπάρχει οποιαδήποτε αντίστροφη υποχρέωση για τα μέλη και τους φίλους της παράταξής μας.
 Η παράταξή μας αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική της αυτοδυναμία, όπως εξάλλου και στην οικονομική ευρωστία των μαζικών φορέων των χημικών, γιατί θεωρεί ότι η οικονομική αυτονομία αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την οργανωτική αυτονομία και την απρόσκοπτη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, αφού πολλαπλασιάζει αντικειμενικά τις δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών και αποτελεσματικών παρεμβάσεων.
 Ο λεπτομερής προσδιορισμός των κανόνων και των αρχών οργάνωσης και λειτουργίας της ΠΑΣΚ – Χημικών θα γίνει από το καταστατικό συνέδριο της παράταξής μας, που σκοπεύουμε να προκηρύξουμε σύντομα, με τη συμμετοχή δημοκρατικά εκλεγμένων εκπροσώπων των χημικών από όλες τις κλαδικές και περιφερειακές τους εκφράσεις.
4. Επίλογος

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι Χημικοί,
Με τη διακήρυξή μας αυτή θέλουμε να σηματοδοτήσουμε ένα νέο ξεκίνημα της ΠΑΣΚ – Χημικών, που αποσκοπεί στην εντατικοποίηση της δράσης μας για την επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων των χημικών και για την επίτευξη των γενικότερων στόχων και επιδιώξεών τους και επομένως ικανού να διασφαλίσει ένα ελπιδοφόρο μέλλον για τον κλάδο μας.
Σας καλούμε να αγκαλιάσετε την προσπάθειά μας αυτή και να στηρίξετε με την ενεργή συμμετοχή σας την παράταξή μας για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και επιδιώξεων που σας εκθέσαμε προηγούμενα.
Η υποστήριξή σας έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα τόσο για το ρόλο που θα κληθεί να παίξει η Ε.Ε.Χ. την περίοδο 2009 – 2012 για τις μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ ως Κυβέρνηση στους τομείς του καταναλωτή, την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, των νέων μορφών ενέργειας, της εκπαίδευσης, της έρευνας και τεχνολογίας, της πράσινης ανάπτυξης κ.α. όσο με το γεγονός ότι η παράταξη μας «ΠΑΣΚ-Χημικών & Συνεργαζόμενοι» χρειάζεται ενίσχυση για να συνεχίσει να καταγράφει θετικά εκλογικά αποτελέσματα μίας και η ΕΕΧ θα είναι από τους πρώτους μαζικούς επιστημονικούς χώρους που θα πραγματοποιηθούν εκλογές μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ.
Βασικός μας στόχος είναι να ενισχύσουμε τη παρουσία μας σε όλους τους επιστημονικούς φορείς, να δουλέψουμε σε αυτούς και να παράγουμε έργο για τα μέλη τους και τη κοινωνία. Τα αποτελέσματα όμως σε κάθε επιμέρους χώρο είναι αναμενόμενο να αποτελούν και αντικείμενο επικοινωνιακής εκμετάλλευσης από όλους τους πολιτικούς φορείς και ιδιαί
τερα τη περίοδο αυτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου