Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

Kαταστατικό ΠΑΣΚ Χημικών

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

(ΠΑΣΚ–ΧΗΜΙΚΩΝ)

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.1. Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ (ΠΑΣΚ–ΧΗΜΙΚΩΝ) είναι συνδικαλιστική παράταξη επιστημόνων Χημικών, οργανωτικά αυτόνομη και οικονομικά αυτοδύναμη.

1.2. Ο λογότυπος της παράταξης έχει ως εξής: ΠΑΣΚ-ΧΗΜΙΚΩΝ

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΧΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

2.1. Οι αρχές, οι βασικές ιδεολογικές αναφορές, καθώς και οι στρατηγικές επιλογές και επιδιώξεις της παράταξης συνοψίζονται / συνίστανται:

Ø Στην ευρύτερη δυνατή κοινωνική και πολιτική συμμετοχή και συμβολή των Ελλήνων Χημικών στην βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη προστασία των καταναλωτών.

Ø Στην ριζική αναβάθμιση της χημικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και την ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης χημικής έρευνας και τεχνολογίας

Ø Στην ανάδειξη και αναγνώριση του ρόλου των Χημικών στην παραγωγική διαδικασία που θα αξιοποιεί τις μεγάλες δυνατότητες που τους δίνουν οι ειδικές γνώσεις τους, οι εμπειρίες τους και οι νέες τεχνολογίες.

Ø Στην συμβολή των Χημικών, ως ενεργών πολιτών, στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και του ελληνικού κράτους γενικότερα, στην ενίσχυση του κοινωνικού του χαρακτήρα, στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, στη προστασία του πολίτη και του δημοσίου συμφέροντος από πολιτικές και πρακτικές που εδράζονται στο αδιέξοδο μοντέλο του πολιτικού και οικονομικού νεοφιλελευθερισμού και στη θεοποίηση των δυνατοτήτων της αγοράς.

Ø Στην ανταπόκριση των Χημικών και στο προσανατολισμό της δράσης τους στις ανάγκες, στις προσδοκίες και στα οράματα της Ελληνικής κοινωνίας καθώς και για την επίλυση των σύνθετων και δύσκολων προβλημάτων που ενυπάρχουν μέσα στις αντίξοες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και του ολοένα και πιο ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος.

Ø Στην αναβάθμιση τέλος, της οργάνωσης, της λειτουργίας, του κύρους και της αξιοπιστίας της ΕΕΧ και των άλλων κλαδικών συλλόγων των Χημικών, προκειμένου να είναι σε θέση να παρεμβαίνουν και να προτείνουν λύσεις στα μεγάλα σύγχρονα επιστημονικά, τεχνολογικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά προβλήματα, αλλά και να διεκδικούν λύσεις για τα ειδικότερα προβλήματά τους όπως είναι η απασχόληση, οι αμοιβές, η ασφάλιση, η θέση τους στη παραγωγική διαδικασία, οι συνθήκες εργασίας, η πρόσβαση στη γνώση και τις νέες τεχνολογίες και γενικά κάθε θέμα που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των Χημικών ως εργαζομένων και ως επιστημόνων.

2.2. Η λειτουργία και η δράση της θα υλοποιηθεί με διαδικασίες που θα διαφυλάττουν τις αρχές της ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά και θα σέβονται τους ιδεολογικοπολιτικούς προσανατολισμούς της. Η ΠΑΣΚ–Χημικών αναδιοργανώνεται κατά τρόπο ώστε να πετύχει την ευρύτερη δυνατή συσπείρωση δυνάμεων, με αυτενέργεια και πρωτοβουλία, με σεβασμό στις ιδιαίτερες επιστημονικές και κοινωνικές αναζητήσεις των συναδέλφων χημικών, με αλληλεγγύη, χωρίς αποκλεισμούς και πολώσεις στοχεύοντας να αναδειχθεί σε μια μαζική, ανοιχτή και συμμετοχική δημοκρατική κίνηση των Ελλήνων Χημικών, ικανή να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και τις επιδιώξεις τους, φιλοδοξώντας να παίξει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο των Χημικών, στην προσπάθειά τους για ένα καλύτερο μέλλον του κλάδου.

ΑΡΘΡΟ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

3.1. Η ΠΑΣΚ-Χημικών οργανώνεται κυρίως κατά γεωγραφικούς χώρους όπου υπάρχουν δραστηριότητες και μεγάλη παρουσία Χημικών.

3.2. Η παράταξη οργανώνεται σε δύο επίπεδα Α΄ και Β΄ βαθμού.

3.3. Για τη σύσταση πρωτοβάθμιας ΠΑΣΚ-Χημικών απαιτείται η ύπαρξη τουλάχιστον 20 ενδιαφερομένων χημικών. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ο ανωτέρω απαιτούμενος αριθμός μπορεί να μειωθεί σε περιπτώσεις νομών η περιφερειών που κρίνεται αναγκαία η σύσταση πρωτοβάθμιας ΠΑΣΚ, χωρίς όμως αυτός να είναι μικρότερος του δέκα (10).

Κατ’ εξαίρεση στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης (και πιθανόν σε άλλους νομούς με μεγάλο αριθμό Χημικών), με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της παράταξης, είναι δυνατόν πέραν των πρωτοβάθμιων ΠΑΣΚ στους νομούς αυτούς, να συσταθούν και πρωτοβάθμιες κλαδικές ή εργασιακές οργανώσεις (ανά χώρο δουλειάς, πχ Χημικοί Βιομηχανίας, ΓΧΚ, Κλινικοί Χημικοί, ΕΟΦ κλπ.). Ακόμη κατ’ εξαίρεση σύσταση πρωτοβάθμιας εργασιακής οργάνωσης πανελλαδικά είναι δυνατή με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της παράταξης, όταν ο αριθμός των εργαζομένων χημικών είναι εξαιρετικά μεγάλος (> 300 άτομα) και απαιτείται η ύπαρξη τουλάχιστον 35 ενδιαφερομένων χημικών.

3.4. Με το καταστατικό κατοχυρώνεται η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων των οργάνων της παράταξης και η αρχή της πλειοψηφίας των αποφάσεων που είναι δεσμευτική για τα μέλη της.

3.5. Η παράταξη λειτουργεί σύμφωνα με το Καταστατικό της, τις αποφάσεις του Συνεδρίου και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας που αποφασίζει και εκδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.).

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΣΚ-ΧΗΜΙΚΩΝ

4.1 Μέλος της ΠΑΣΚ-ΧΗΜΙΚΩΝ μπορεί να είναι κάθε επιστήμονας Χημικός (ή/και βιοχημικός, περιβαλλοντολόγος κ.α μελλοντικά), απόφοιτος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας και του εξωτερικού και συμφωνεί με τις αρχές και τον ιδεολογικό και πολιτικό προσανατολισμό της, αποδέχεται και τηρεί το Καταστατικό της, και εφαρμόζει τις αποφάσεις των οργάνων της παράταξης.

4.2 Για την τυπική ένταξή του στην ΠΑΣΚ- Χημικών καταθέτει στη Γραμματεία της παράταξης Α’ βαθμού, σχετική αίτηση/δήλωση η οποία εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 4.1 ανωτέρω γίνεται αποδεκτή. Σε περίπτωση τεκμηριωμένης αντίρρησης από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Γραμματείας της πρωτοβάθμιας ΠΑΣΚ, γίνεται παραπομπή της σχετικής δήλωσης στην αντίστοιχη Ολομέλεια της παράταξης όπου και λαμβάνεται σχετική απόφαση. Σε περίπτωση μη αποδοχής της αίτησης και από την Ολομέλεια της παράταξης, ο αιτών έχει δικαίωμα να απευθυνθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της δευτεροβάθμιας ΠΑΣΚ-Χημικών, η οποία αφού λάβει υπόψη της τους λόγους που οδήγησαν την Ολομέλεια της πρωτοβάθμιας οργάνωσης να μην αποδεχθεί την εν λόγω αίτηση και συνεκτιμήσει τους λόγους που ο αιτών επιμένει να γίνει μέλος της παράταξης αποφαίνεται τελεσίδικα επί της αιτήσεως. Προς αποφυγή τυχόν παρερμηνειών διευκρινίζεται ότι θετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για αποδοχή αιτήσεως που προηγουμένως απορρίφθηκε από Ολομέλεια ΠΑΣΚ Α’ βαθμού, μπορεί να γίνει μόνον κατ’ εξαίρεση και εφόσον τούτο τεκμηριωμένα μπορεί να υπηρετήσει το γενικότερο συμφέρον της παράταξης.

4.3 Το ήθος, η γενικότερη επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική συμπεριφορά, η συνέπεια με γενικά παραδεκτές αξίες, η δημοκρατική συνείδηση, το πνεύμα αλληλεγγύης και η συντροφικότητα είναι στοιχεία απαραίτητα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους της παράταξης, έστω και αν συντρέχουν όλες οι άλλες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4.1.

4.4 Τα μέλη της ΠΑΣΚ–ΧΗΜΙΚΩΝ δικαιούνται να συμμετέχουν σε περισσότερες από μία ΠΑΣΚ (π.χ. σε μια γεωγραφική και μια εργασιακή ή κλαδική) με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Τα μέλη της παράταξης δεν μπορούν να μετέχουν σε άλλη συνδικαλιστική παράταξη στο χώρο των Χημικών. Δεν έχουν δικαίωμα να είναι μέλη σε δύο Συντονιστικές Επιτροπές. Σε προσυνεδριακές διαδικασίες επιλέγουν την οργάνωση που θα ψηφίσουν ή θα θέσουν υποψηφιότητα και θα υπολογιστούν στο δυναμικό της για την εκλογή αντιπροσώπων.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

5.1. Τα μέλη συμμετέχουν ενεργά, συνειδητά και υπεύθυνα στη ζωή και τη δράση της παράταξης.

5.2. Αγωνίζονται με συνέπεια για τη μαζικοποίησή της, τη διάδοση των αρχών και την επιτυχία των στόχων της.

5.3. Συμμετέχουν ισότιμα στη χάραξη της τακτικής της παράταξης, στις εσωτερικές διαδικασίες και στη λήψη των αποφάσεών της και εκλέγονται στα όργανά της.

5.4. Σέβονται τις αποφάσεις των οργάνων της παράταξης.

5.5. Ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

5.6. Μέλος της ΠΑΣΚ-ΧΗΜΙΚΩΝ που οι πράξεις του αντιβαίνουν στις αρχές της, στους σκοπούς της ή είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή έρχονται σε αντίθεση με τις δημοκρατικές διαδικασίες και τις αποφάσεις των οργάνων της παράταξης, μπορεί να διαγραφεί από την παράταξη. Η διαγραφή πραγματοποιείται, ύστερα από έγγραφη καταγγελία οποιουδήποτε μέλους προς τη Συντονιστική Γραμματεία της παράταξης και παραπομπή του θέματος στην Ολομέλεια της πρωτοβάθμιας παράταξης με το ερώτημα της διαγραφής. Η Ολομέλεια, συγκαλείται με πρόσκληση της Συντονιστικής Γραμματείας προς όλα τα μέλη της αντίστοιχης οργάνωσης στην οποία υποχρεωτικά υπάρχει ως ιδιαίτερο θέμα Ημερήσιας Διάταξης το θέμα της διαγραφής του μέλους. Η Ολομέλεια ακούσει την απολογία και τις απόψεις του μέλους, μπορεί να αποφασίσει την αναστολή της ιδιότητας του μέλους ή τη διαγραφή του με την πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της. Η διαγραφή μέλους δεν συνεπάγεται επιστροφή των κάθε φύσης καταβολών αυτού προς την ΠΑΣΚ-ΧΗΜΙΚΩΝ. Το διαγραφέν μέλος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Γραμματεία της Εκτελεστική Επιτροπή της παράταξης, η οποία και αποφασίζει τελεσίδικα.

ΑΡΘΡΟ 6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ

6.1. Η οικονομική αυτοδυναμία αποτελεί θεμελιακή προϋπόθεση για την οργανωτική αυτονομία, την απρόσκοπτη λειτουργία και την αποτελεσματική παρέμβαση της παράταξης.

6.2. Για την κατάκτηση της οικονομικής αυτοδυναμίας η συμβολή και συνεισφορά των μελών και των φίλων της παράταξης έχουν καθοριστική σημασία.

6.3. Βασικοί πόροι της παράταξης είναι οι τακτικές συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών της, οι ενισχύσεις των φίλων της και οι οικονομικές εξορμήσεις.

6.4. Η τακτική συνδρομή των μελών της παράταξης καθορίζεται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Για την συμμετοχή στις προσυνεδριακές διαδικασίες είναι απαραίτητη η οικονομική τακτοποίηση.

6.5. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι δυνατόν να ζητείται από τις ΠΑΣΚ Α΄ βαθμού να αποδίδουν ένα μέρος, που όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%, των εσόδων τους στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΑΣΚ-ΧΗΜΙΚΩΝ. Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί η Εκτελεστική Επιτροπή να ζητήσει έκτακτη ενίσχυση από τις πρωτοβάθμιες ΠΑΣΚ.

6.6. Η διαχείριση των οικονομικών πόρων της παράταξης γίνεται με υπευθυνότητα, σωστή ιεράρχηση των δαπανών και απόλυτη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.

6.7. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με ευθύνη των Συντονιστικών Γραμματειών των περιφερειακών η κλαδικών (πρωτοβάθμιων) οργανώσεων και σε κεντρικό επίπεδο από την Εκτελεστική Επιτροπή. Οι αντίστοιχοι οικονομικοί απολογισμοί εγκρίνονται από τις Ολομέλειες και το Συνέδριο.

ΑΡΘΡΟ 7

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΣΚ-ΧΗΜΙΚΩΝ

7.1. Σε πρώτο βαθμό λειτουργούν οργανώσεις με γεωγραφική αναφορά σε νομούς η περιφέρειες και σε εργασιακούς χώρους που καθορίζονται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Σε νομούς όπου ο αριθμός των ενδιαφερομένων μελών της παράταξης είναι πολύ μικρός (ήτοι μικρότερος από 10) και επομένως δεν μπορεί να συγκροτηθεί ΠΑΣΚ Α’ βαθμού, η Συντονιστική Γραμματεία της ΠΑΣΚ-Χημικών της περιφέρειας (Το Περιφερειακό Συντονιστικό Συμβούλιο) στην οποία ανήκει ο εν λόγω νομός, μπορεί να ορίζει σύνδεσμο της παράταξης ο οποίος εκπροσωπεί την παράταξη στο νομό αυτό.

7.2 Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των μελών των πρωτοβάθμιων ΠΑΣΚ πραγματοποιούνται τακτικά, τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο με απόφαση των αντίστοιχων Συντονιστικών Γραμματειών και πάντως οπωσδήποτε πριν από το Συνέδριο.

Ο Γραμματέας συγκαλεί υποχρεωτικά έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΚ Α’ βαθμού όταν το ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών της Συντονιστικής Γραμματείας ή το 1/5 των μελών της παράταξης ή και η Γραμματεία της Εκτελεστικής Επιτροπής , με συγκεκριμένο θέμα.

7.2. Οι οργανώσεις Α΄ βαθμού λειτουργούν και δρουν αυτόνομα και ανεξάρτητα στο χώρο ευθύνης τους, μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Συνεδρίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της παράταξης και σε συνεννόηση και συνεργασία με αυτή.

7.3. Ο τρόπος λειτουργίας των ΠΑΣΚ Α΄ βαθμού καθορίζεται με το Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας που αποφασίζει και εκδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή εντός έξι (6) μηνών από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

7.4. Ο συντονισμός και η λειτουργία των εκλεγμένων αντιπροσώπων στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα της παράταξης καθορίζονται με τον ανωτέρω Κανονισμό η και με ειδικές αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της παράταξης.

7.5. Σε κάθε περίπτωση, στις Συντονιστικές Γραμματείες των πρωτοβάθμιων οργανώσεων που έχουν αναφορά σε περιφέρειες, στα Περιφερειακά Συντονιστικά Συμβούλια και στην Εκτελεστική Επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένα εκλεγμένο μέλος από κάθε νομό η κάθε μεγάλη κλαδική η εργασιακή ΠΑΣΚ Α’ βαθμού. Μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται επίσης για την κατά το δυνατόν αναλογική εκπροσώπηση όλων των επαγγελματικών χώρων των χημικών (βιομηχανία, δημόσια διοίκηση, ελεύθεροι επαγγελματίες, πανεπιστήμια, εκπαίδευση, νοσοκομεία, υπηρεσίες κλπ.) καθώς και για τη συμμετοχή των γυναικών. Επίσης μέριμνα λαμβάνεται για τη χωρίς ψήφο συμμετοχή δύο(2) προπτυχιακών φοιτητών της ΠΑΣΠ σε νομούς όπου υπάρχει Πανεπιστημιακό Τμήμα Χημείας.

ΑΡΘΡΟ 8

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΑΣΚ-ΧΗΜΙΚΩΝ

Τα όργανα της Παράταξης είναι:

1. Το Συνέδριο

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή

3. Η Γραμματεία της Εκτελεστικής Επιτροπής

4. Οι Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων οργανώσεων

5. Οι Συντονιστικές Γραμματείες των πρωτοβάθμιων οργανώσεων

6. Τα Περιφερειακά Συντονιστικά Συμβούλια.

7. Οι Περιφερειακές Συνδιασκέψεις

ΑΡΘΡΟ 9

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

9.1. Κυρίαρχο όργανο της ΠΑΣΚ-ΧΗΜΙΚΩΝ είναι το Συνέδριο.

Το Συνέδριο συγκαλείται τακτικά κάθε τέσσερα (4) χρόνια και έκτακτα με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ακόμη κατά το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών της ΕΕΧ συγκαλείται το Συνέδριο οπωσδήποτε, εφόσον δε συμπίπτει η διεξαγωγή του με το τακτικό. Επίσης το Συνέδριο συγκαλείται και για συγκεκριμένο θέμα, ύστερα από αίτηση των ΠΑΣΚ πρώτου βαθμού και μετά από απόφαση των ολομελειών τους, με τη προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πρωτοβάθμιες ΠΑΣΚ είναι τουλάχιστον έξι (6) ή να έχουν εκλέξει στο τελευταίο Συνέδριο το 25% των συνέδρων. Στην περίπτωση αυτή η ΕΕ υποχρεούται να προκηρύξει το Συνέδριο εντός δύο μηνών.

9.2. Στο Συνέδριο της ΠΑΣΚ-ΧΗΜΙΚΩΝ συμμετέχουν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από τις συνεδριακές διαδικασίες των ΠΑΣΚ Α΄ βαθμού, με τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την από την Εκτελεστική Επιτροπή της παράταξης κατά την προκήρυξή του. Οι Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων οργανώσεων μπορούν να εξειδικεύσουν περαιτέρω τις συνεδριακές διαδικασίες για το χώρο ευθύνης τους, υπό την προϋπόθεση ότι η εξειδίκευση αυτή δεν θα μπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να αλλοιώσει την αναλογικότητα της εκπροσώπησης και δεν θα εισάγει ειδικές διαδικασίες και όρους που θα είναι αντίθετες με το πνεύμα των διαδικασιών που θα έχει καθορίσει η Εκτελεστική Επιτροπή για το Συνέδριο, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την εκλογή των αντιπροσώπων.

Τα εκλεγμένα μέλη της απερχόμενης Εκτελεστικής Επιτροπής και μόνο συμμετέχουν αυτοδικαίως στο Συνέδριο

9.3. Το Συνέδριο:

α. Καθορίζει την πολιτική και τη στρατηγική της παράταξης.

β. Εγκρίνει με αποφάσεις του τις προγραμματικές κατευθύνσεις και τους άξονες δράσης της παράταξης για τα επόμενα χρόνια.

γ. Εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό.

δ. Εγκρίνει τον απολογισμό πεπραγμένων της απερχόμενης Εκτελεστικής Επιτροπής.

ε. Εκλέγει τα μέλη της ΕΕ με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με αριθμό σταυρών το 20% του αριθμού των μελών της ΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 10

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.1. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το εκτελεστικό συντονιστικό και αποφασιστικό όργανο της ΠΑΣΚ-ΧΗΜΙΚΩΝ μεταξύ δύο διαδοχικών Συνεδρίων.

Λειτουργεί και δρα στα πλαίσια των αποφάσεων του Συνεδρίου.

Η ΕΕ αποτελείται από είκοσι ένα (21) μέλη, που εκλέγονται από το Συνέδριο με ενιαίο ψηφοδέλτιο με μέγιστο αριθμό σταυρών το 20% των μελών της.

Στην Εκτελεστική Επιτροπή μετέχει υποχρεωτικά ένα τουλάχιστον μέλος της παράταξης από τις πρωτοβάθμιες ΠΑΣΚ που αντιστοιχούν στα Περιφερειακά Τμήματα της ΕΕΧ και από κάθε μεγάλη σε αριθμό μελών (άνω των 35) κλαδική ή εργασιακή ΠΑΣΚ.

Έδρα της ΕΕ είναι η Αθήνα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να ορίζει από τα μέλη της ομάδες υπευθύνων για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό της δράσης της παράταξης και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας της με τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις.

Τακτικό μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά.

10.2. Η Εκτελεστική Επιτροπή:

α. Εξειδικεύει και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συνεδρίου.

β. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην παρουσία, την δράση, την τακτική και την εκπροσώπηση της παράταξης στους μαζικούς χώρους των Χημικών και στα όργανα της ΕΕΧ, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις των ΠΑΣΚ Α΄ βαθμού.

γ. Συντονίζει τη δράση και καθορίζει την τακτική των οργανώσεών της παράταξης σε εθνικό επίπεδο, αποφασίζει τη δημιουργία νέων ΠΑΣΚ Α΄ βαθμού.

δ. Εκλέγει τα μέλη της Γραμματείας της Εκτελεστικής Επιτροπής με ενιαίο ψηφοδέλτιο και μέγιστο αριθμό σταυρών το 20% του αριθμού των μελών της.

ε. Αποφασίζει σε συνεργασία με τις Συντονιστικές Γραμματείες την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τις συνδρομές και τα οικονομικά πλάνα και γενικά έχει την ευθύνη για τα οικονομικά της παράταξης

Η ΕΕ συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα κάθε φορά που η Γραμματεία ή το 1/5 των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής ζητήσει εγγράφως και για συγκεκριμένο θέμα. Η ΕΕ δύναται να συνεδριάζει εκμεταλλευόμενη όλα τα μέσα που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία όπως e-forum, τηλεδιάσκεψη κ.α, απαραίτητη προϋπόθεση είναι όλα τα μέλη της να διαθέτουν πρόσβαση σε αυτές τις τεχνολογίες.

ΑΡΘΡΟ 11

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

11.1. Η Γραμματεία είναι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ με όλες τις αρμοδιότητες και ευθύνες μεταξύ των συνεδριάσεών της.

Αποτελείται από επτά (7) μέλη.

Εκλέγει μεταξύ των μελών της:

α. Τον Γραμματέα

β. Τον Αναπληρωτή Γραμματέα

γ. Τα υπόλοιπα μέλη κατανέμουν μεταξύ τους τις υπόλοιπες αρμοδιότητες (ενδεικτικά για τα οικονομικά θέματα , τα οργανωτικά θέματα, τις δημόσιες σχέσεις και επαφές με άλλους φορείς, τα επαγγελματικά θέματα κλπ.).

11.2 Η Γραμματεία της Εκτελεστικής Επιτροπής συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον κάθε 15 ημέρες και έκτακτα με απόφαση του Γραμματέα ή αν το ζητήσουν έγγραφα το 1/3 των μελών της.

11.3 Η θέση του Γραμματέα είναι ασυμβίβαστη, σε όλη τη διάρκεια της θητείας του στην Εκτελεστική Επιτροπή με τη συμμετοχή του στη θέση του προέδρου ή του γενικού γραμματέα στη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΧ. Το ασυμβίβαστο αυτό ισχύει όταν οι εκλογές διενεργούνται στη διάρκεια της θητείας του.

11.4. Ο Γραμματέας μπορεί να εκλεγεί μέχρι και δύο συνεχείς θητείες.

11.5 Η θητεία της Γραμματείας της Παράταξης είναι τετραετής.

ΑΡΘΡΟ 12

ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

12.1 Η Γενική Συνέλευση της πρωτοβάθμιας ΠΑΣΚ είναι το ανώτερο όργανο σε επίπεδο νομού, περιφέρειας η εργασιακού χώρου ανάλογα με το που αντιστοιχεί η κάθε μία από τις οργανώσεις αυτές.

12.2 Λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και σε κάθε περίπτωση με τα όσα ειδικότερα περιγράφονται στο άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού.

12.3 Αποφασίζει κάθε θέμα που αφορά το χώρο ευθύνης της, μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Συνεδρίου και των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 13

ΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

13.1. Συντονιστικό όργανο της πρωτοβάθμιας οργάνωσης της παράταξης είναι η Συντονιστική Γραμματεία της ΕΕ που αποτελείται από 3-5 μέλη και εκλέγεται για θητεία τεσσάρων (4) ετών από τη Γενική Συνέλευση των μελών της παράταξης (ολομέλεια) στο νομό η την περιφέρεια η/και στο χώρο δουλειάς.

13.2. Η Συντονιστική Γραμματεία έχει την ευθύνη των αποφάσεων και των ενεργειών της πρωτοβάθμιας ΠΑΣΚ μεταξύ δύο διαδοχικών Γενικών Συνελεύσεων της πρωτοβάθμιας οργάνωσης.

13.3. Ο τρόπος εκλογής και λειτουργίας της Συντονιστικής Γραμματείας, καθορίζονται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας που εκδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΑΣΚ-ΧΗΜΙΚΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 14

ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Ø Στην έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος της ΕΕΧ λειτουργεί Περιφερειακό Συντονιστικό Συμβούλιο των πρωτοβάθμιων οργανώσεων των νομών που ανήκουν στο Περιφερειακό Τμήμα.

Ø Στα Περιφερειακά Συντονιστικά Συμβούλια συμμετέχουν οι Γραμματείς των πρωτοβάθμιων ΠΑΣΚ των νομών και των εργασιακών χώρων που λειτουργούν σε κάθε μία από τις περιφέρειες αυτές, οι τυχόν σύνδεσμοι της παράταξης που αναφέρονται στο άρθρο 7.1, καθώς και οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι της παράταξης στο Περιφερειακό Τμήμα και στη ΣΤΑ της ΕΕΧ. Συμμετέχουν επίσης χωρίς ψήφο και οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΠ που αναφέρονται στο άρθρο 7.5.

Ø Σε περιπτώσεις που υπάρχει μία πρωτοβάθμια ΠΑΣΚ σε επίπεδο περιφέρειας που συμπίπτει με το χώρο που καλύπτει το Περιφερειακό Τμήμα της ΕΕΧ, το Περιφερειακό Συντονιστικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τη Συντονιστική Γραμματεία της οργάνωσης, τους τυχόν συνδέσμους του άρθρου 7.1 και τους εκλεγμένους εκπροσώπους της παράταξης στο Περιφερειακό Τμήμα και στη ΣΤΑ της ΕΕΧ.

Ø Ειδικά για την περίπτωση της Αττικής το Περιφερειακό Συντονιστικό Συμβούλιο υποκαθίσταται από τη Γραμματεία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τους εκλεγμένους εκπροσώπους της παράταξης στη ΔΕ και στη ΣΤΑ της ΕΕΧ, καθώς και στη ΔΕ του αντίστοιχου περιφερειακού Τμήματος της ΕΕΧ. Μετέχουν επίσης οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι της παράταξης στις διοικήσεις των κλαδικών συλλόγων καθώς και εκπρόσωποι της ΠΑΣΠ που αναφέρονται στο άρθρο 7.5.

Ø Ο τρόπος λειτουργίας του Περιφερειακού Συντονιστικού Συμβουλίου καθορίζεται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Περιφερειακές Συνδιασκέψεις της ΠΑΣΚ, ειδικά σε περιφέρειες που λειτουργούν περισσότερες της μιας πρωτοβάθμιες οργανώσεις, οργανώνονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, με πρωτοβουλία του αντίστοιχου Περιφερειακού Συντονιστικού Συμβουλίου ή και με πρωτοβουλία της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Στις Περιφερειακές Συνδιασκέψεις καλούνται όλα τα μέλη των πρωτοβάθμιων οργανώσεων που ανήκουν στη περιφέρεια.

Η συμμετοχή των μελών των Συντονιστικών Γραμματειών των πρωτοβάθμιων οργανώσεων στις Συνδιασκέψεις αυτές είναι υποχρεωτική.

Οι Περιφερειακές Συνδιασκέψεις αποφασίζουν για τα θέματα της περιφέρειάς τους, καθώς και για θέματα συντονισμού ενεργειών των πρωτοβάθμιων ΠΑΣΚ σε επίπεδο περιφέρειας.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Γραμματέας της Παράταξης εκπροσωπεί την παράταξη απέναντι στους τρίτους και ενώπιον όλων των αρχών και των δικαστηρίων, έχοντας το δικαίωμα να ασκεί κάθε ένδικο μέσο. Η άσκηση των πιο πάνω ένδικων μέσων γίνεται ύστερα από απόφαση της Γραμματείας της Παράταξης.

ΑΡΘΡΟ 17

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ειδικά για το πρώτο Συνέδριο, που θα συγκληθεί μετά τη δημοσιοποίηση της νέας Διακήρυξης της ΠΑΣΚ-Χημικών, ο αριθμός των αντιπροσώπων που θα λάβει μέρος στο Συνέδριο από κάθε περιφέρεια, θα είναι αναλογικός με τη δύναμη που έλαβε η παράταξη στις προηγούμενες εκλογές της ΕΕΧ στα αντίστοιχα Περιφερειακά Τμήματα.

Τις λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας για το πρώτο Συνέδριο θα εξειδικεύσει η Γραμματεία της επιτροπής ανασυγκρότησης και συντονισμού του συνεδρίου της παράταξης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου